Vicar

Fr. Saji Abraham (Vicar)

Asst. Vicar

Fr. Cherian Joseph (Asst.Vicar)